Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Fossgaarden 
Torsdag d. 14. nov. 2013. 
Referent: Anders Kamper 
Fremmødte: 25 

Forinden den egentlige generalforsamling var der mulighed for at møde op til et arrangement med politiet, der fortalte om tyverisikring, nabohjælp m.m. Det var ganske udbytterigt for de fremmødte. 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Lene Flint-Andersen, som blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning 
Formand Thomas Larsen redegjorde for årets gang i foreningen. Ikke mindst om de succesfulde arrangementer.: fastelavn, loppedag, æbledag. På alle var der fint stort fremmøde. 
Men også om livet på det grønne areal Trekanten, der ligger indeklemt mellem Fossgaardsvej, Nymindevej og Lyngholmvej. 
De urolige elementer er blevet meget færre, da den lave beplantning gør det uattraktivt at færdes der og sælge stoffer. 
Thomas Larsen fortalte også, at han decideret antaster personer, der går rundt i området og ligner nogen, der ikke har noget at gøre her. 
- Hen til dem, kig dem i øjnene, spørg hvad de laver og hvad de har i deres poser eller tasker. Det kan skræmme dem væk, hvis de føler, at de er blevet observeret, sagde formanden med henvisning til det indlæg, som en politimand fortalte om inden generalforsamlingen, hvor han berettede om 49 indbrud i Vanløse alene den sidste uge. Dog skal man ikke tage nogen chancer. Man skal ikke risikere noget. Man kan altid ringe 114 eller i akutte tilfælde 112. 
Anders Kamper fra vejudvalget redegjorde om tilstanden på veje og fortove og vedligeholdelsen af dem. Nu er DONG færdige med arbejdet i fortovene, og vi dem kunne vi ikke samarbejde med, da de ikke fjernede hele fortovet og desuden arbejdede meget hurtigt. Nu skal vi selv i gang med vedligeholdelsen af fortovene. 
Eller rettere der skal nye til mange steder, om ikke hele vejen rundt på de i alt seks km. fortove. 
Bestyrelsens plan er at starte med 150-200 m på den nordlige side af Fossgaardsvej, hvor der er allermest tiltrængt. Hvor langt stykket laves, afhænger af økonomi, da det er et bekosteligt projekt, vi nu tager hul på. 
Alene hævelse af kantsten koster ca. 1000 kr. pr. løbende meter. 
Ang. vejene lappes der huller m.m. hvert år efter den årlige vejgennemgang med entreprenøren. 
Martin Granau fortalte om projektet med vejbump, hvor arbejdet nu er så fremskredent, at kommunen har ansøgningen liggende. Vi venter spændt på svaret og ved, at politiet har sagt god for planen. Vi har anvendt de rådgivende ingeniører fra Rambøll for at være på sikker faglig bund, selv om de ellers udarbejde tegninger fra Mogens Hansen ikke fejlede det mindste ifg. Rambøll, men bare ikke blev godkendt. Vi på et snarligt svar, så bumpene kan blive lagt på Fossgaardsvej, Lyngholmvej, Nymindevej og Bulbjergvej. Anders Kamper og Martin Granau har i årene 2011-13 rettet enten mundtlig eller skriftlig henvendelse til forskellige grundejere om de ville acceptere et vejbump på deres vejstykke. Der er på den baggrund oprettet et dokument, hvor de pågældende grundejeres accept er skrevet ned med angivelse af dato for tilsagnet. Det er disse tilsagn, der har dannet udgangspunkt for den endelige bumpplacering. 
Angående trafik og skilte skal de væltede skilte sættes op igen. Det gælder parkering forbudt-skiltet ved starten af Lyngholmvej helt oppe med Ålekistevej. Desuden venstre-sving forbudt-skiltet ved Fossgaardsvej op mod Thyborøn Alle, så bilisterne ikke kan snyde genvej fra Jyllingevej. 

Debat om beretningen 
Fra forsamlingen var der spørgsmål til udseende det af de nye fortov. På generalforsamlingen i 2011 blev det fortalt, at bestyrelsen havde tænkt sig at følge de kommunale anbefalinger på området, så der startes med kantsten, siden 30-40 cm asfalt, en flise på 60 cm og derfra ind til haven grus. Som det er ud på den nordlige side af Aggervej - den del, der ikke hører til denne grundejerforening. 
Det var der indvendinger imod, da det kan gøre det svært at rydde gruset for sne og at fliserne rykker kan sig i forhold til frost og tøvejr. 
Svar: Beslutningen kan sikkert godt omgøres, men så skal der en ekstraordinær generalforsamling til, da arbejdet med fortovene ellers vil blive endnu mere forsinket. Det skal bestyrelsen tage stilling til. 
Der blev spurgt til den ønskede spærring eller indkørsel forbudt fra Jyllingevej til Herlufsholmsvej. Martin Granau svarede, at han er i kontakt med kommunen, der er tunge at danse med, men at de er i dialog om en løsning. 
En grundejer ønskede bedre kommunikation fra bestyrelsen, så man ved, hvornår der eksempelvis er generalsamling. Dirigenten redegjorde for bestyrelsens måde at indkalde samt informere om dagsorden og forslag. 
Kasserer Marianne Bach redegjorde for regnskab og budget og svarede på spørgsmål om pris på snerydning bl.a. 
 
Indkomne forslag 
1. Ønske om servitut, så vi kan forbyde rockergrupper at slå sig ned her. 
Thomas Larsen svarede, at det er et kommunalt anliggende og at vi ikke kan gøre noget som isoleret enkeltforening. Vi kan søge hjælp i Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København, men vi kan selv gå til en advokat for at høre om muligheden. Vi kan arbejde på at gøre det besværligt for rockere at slå sig her. Trafikdæmpe m.m. 
Jørgen Bengtsson trak sit forslag mod, at generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen "pålægges at arbejde videre med besværliggøre etablering af rockerklubber i grundejerforeningen. Bestyrelsen skal berette om status på arbejdet næste år. 

2. Ønske om, at der slås græs og larmes i faste tidsrum for ikke at genere naboerne. 
Forslagsstilleren var ikke mødt frem, så der blev en løs debat om forslaget, der ikke blev vedtaget, bl.a. fordi alle mente, at man var god til at vise hensyn til hinanden. - Vi tager jo hensyn, når vi slår græs, som det blev sagt fra en af de fremmødte. 

Valg til bestyrelsen 
Thomas Larsen valgt til formand to år mere. 
Martin Granau valgt til bestyrelsen for to år mere. 
Elisabeth Berg, Nymindevej 5, nyvalgt til bestyrelsen som afløser for Anders Kamper 
Bjarne Jørgensen valgt til suppleant. 
Revisorerne, Poul Uffe Dam og Mogens Hansen, genvalgt. 
Alle valgene var enstemmige. 
 
Eventuelt 
Snak om bestyrelsens kommunikationsveje til medlemmerne. Parkeringsforhold på vejene, hvor det er svært at svinge for store biler, når personbiler holder parkeret uhensigtsmæssigt.