Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Fossgården 
tirsdag d. 12. november 2012. 
Hele bestyrelsen deltog minus Anette Bislev. 
Referent: Anders Kamper og Martin Granau. 
19 stemmeberettigede medlemmer var til stede. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Aflæggelse af regnskab for 2011/12 
4. Vedtagelse af regnskab og budget for 2012/13 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelsen. 
7. Aktivering af udvalg (Fastelavn, Æbledag, Loppemarked, Trekanten) 
8. Eventuelt. 
 
Ad 1 
Bestyrelsen pegede på Lene Flint-Andersen, der blev valgt uden modkandidat. 
 
Ad 2 
Formand Thomas Larsen redegjorde for aktiviteterne i årets løb. Succes med fastelavn med 100 deltagere. De nye bistader på Trekanten, der havde givet masser af honning, succes med loppemarkedsdag på Lyngholmvej, og også æbledagen i efteråret blev igen et tilløbsstykke. 
Bestyrelsesmedlem Martin Granau gav en orientering om de vedtagne vejbump på Fossgaardsvej og Lyngholmvej. Hvad er der sket og hvad nu. Planen om vejbump på Nymindevej og Bulbjergvej blev også nævnt (se indkomne forslag). Status er, at ansøgningen om bump sendes, når de nye bumps placering på de to veje ligger klar, og så skulle arbejdet gerne starte i foråret 2013. 
Anders Kamper fortalte om status på veje og fortove og at vi igen det forgangne år har repareret huller her og der for i alt 40.000 kr. 
Næste år indleder vi arbejdet med at forny fortovene, og der startes der med Fossgaardsvej på den nordlige side af vejen. Planen er, at kantstenene hæves og at der siden lægges 30-40 cm asfalt, derefter en flise og grus indvendigt. Præcis som det ser ud 
på Aggervej i deres nordlige ende. 
Det er en bekostelig affære at renovere fortovene, og da vi i alt har 6,5 km fortove vil det tage mange, mange år og koste millioner af kroner, før vi er færdige. 
Fra forsamlingen var der spørgsmål til valget af fliser, om det var den bedste/stærkeste løsning. Nej, sikkert ikke, men det er den gængse fra entreprenører. Der var ligeledes kommentarer om, at hækkene skulle klippes til skel inden man anlagde ny 
fortorvsbelægning. 
Der var spørgsmål til parkerede biler på både Lyngholmvej og Fosgaardsvej, hvor de spærrer. Ud for Fossgaardsvej 22 betyder det, at renovationsbiler og andre store køretøjer må køre henover hjørnet af fortovet, der dermed bliver ødelagt. Der var også spørgsmål cykelforretningen på Jyllingevej/Egholmvej, hvor kunder og ansatte parkerer på bagsiden af forretningen, men dermed reelt parkerer på cykelstien også. Kan vi gøre noget ved det? Det skal undersøges. 
 
 
Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt. 
 
Ad 3 
Thomas Larsen orienterede om nøgletallene i regnskabet samt om den nye snerydningsaftale med Snevagten A/S i Rødovre. 
Regnskab blev vedtaget. 
 
Ad 4 
Budget for det kommende år blev vedtaget. 
 
Ad 5 
Forslag 1: Bestyrelsens forslag om etablering af vejbump på Nymindevej og Bulbjergvej blev enstemmigt vedtaget. Det skal gøres for at undgå skiltekaos med både start og ophør af både 30 og 50 km zoner. 

Forslag 2A: Henrik Tranberg, Herlufsholmvej 67, foreslår etablering af vejbump på Herlufsholmvej, da bilisterne ikke respekterer eller overser skiltet på Jyllingvej, der betyder, at det er forbudt at dreje ned ad vejen. 

Forslag 2B: Bestyrelsen foreslår, at vi skal kigge på og løse vejens problemer i en helhedsløsning for grundejerforeningen. Det kan godt være, at vejbump er de rigtige, men forholdene skal undersøges nærmere. 
Efter en del snakken frem og tilbage trak Henrik Tranberg sit forslag, og bestyrelsen er nu forpligtet til at komme med en løsning på vejens problemer inden for det kommende år. 
 
Ad 6 
Marianne Bach, Kongsdalsvej 4, valgt til kasserer for to år. 
Paul Schatteles genvalgt for to år. 
Bjarne Jørgensen genvalgt som suppleant for et år. 
Uffe Dam og Mogens Hansen genvalgt som revisorer. 
Lene Flint-Andersen valgt til revisorsuppleant 
 
Ad 7 
Aktivering af udvalg. 
Fastelavn: Henrik Tranberg træder ind og er sammen med Paul og Thomas. 
Æbledag: Søren og Peter Michael. 
Loppemarkedsdag: Stine og Bjarne. 
Trekanten: Lene og Thomas. 
 
Ad 8 
Vi snakkede om uhensigtsmæssige P-båse på Ålekistevej, så trafikken helt standser, når man stopper og skal svinge ned ad Lyngholmvej. En grundejer på Bulbjergvej ville kontakte kommunen.