Generalforsamling 2011

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Fossgaarden 
Vanløse Kulturstation mandag den 7. november 2011 
  
Referent: Anders Kamper 
Fremmødte: 45 stemmeberettigede inkl. bestyrelsen og dirigenten. 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år – Herunder vandskader og snerydning 
3. Aflæggelse af regnskab 2010/2011 
4. Vedtagelse af kontingent og budget for 2012 Bestyrelsen forslår forhøjelse af kontingent med 50% 
5. Valg til udvalg: 
Æbledag 
Fastelavn 
Opbevaring og udlån af haveredskaber 
6. Indkomne forslag 
6A – Vejbump på Fossgaardsvej og Lyngholmvej 
6B – Opstilling af bistader på Trekanten 
6C – Beskæring af høje træer på Trekanten 
6C-1 – Bestyrelsens ændringsforslag til 6C 
6D – Ingen parkering på fortove 
6E – Afstemning om snerydning 
7. Valg til bestyrelsen: 
Formand for 2 år: Lene Flint Andersen – genopstiller ikke som formand 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Anders Kamper – genopstiller 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Thomas Larsen – opstiller som formand 
Suppleant for 1 år: Bjarne Jørgensen 
Valg af revisorer: 
Revisorerne: Mogens Hansen og Uffe Dam – begge genopstiller 
Revisorsuppleant: Charlotte Olsen 
 
Ad 1: 
Bestyrelsen foreslog Bjarne Olsen, Bulbjergvej. Han blev valgt uden modkandidat. 
 
Ad 2: 
Lene Flint-Andersen gennemgik årets gang i foreningen og bestyrelsens arbejde med en række forskellige punkter. Bestyrelsesmedlemmerne fortalte om det arbejde og de emner, de har arbejdet med de seneste 12 måneder. Blandt andet om veje og fortove, der mange steder godt kan trænge til grundig vedligehold, men at det koster mange penge og at vi venter på, at DONG går i jorden og skyder deres fiberkabler rundt under fortovene. Vi håber at kunne samarbejde med dem om en samtidig 
renovering. Indtil da reparerer vi skader og andet undervejs. 
Mange af fortovene er ødelagt af lastbiler, der kører henover fordi vejene er meget smalle. 
 
Et uddrag af emnerne, der kom til debat 
 
Michael, Bulbjergvej 31, mente, at fortovene var en katastrofe og at de flere steder er livsfarlige. 
Anders, bestyrelsen: "Hvis fortovene er livsfarlige, vil jeg gerne hvor det er. De er ikke kønne, men livsfarlige er de ikke."  
Preben Borelli, Aggervej 2, slog atter til lyd for at placere store sten på hjørnerne af fortovene for at hindre lastbiler i at køre derop. Bestyrelsen svarede, at forslaget desværre faldt sidste år med en opfordring til forslagsstillerne om at udarbejde et mere detaljeret forslag. 
 
Henning Jensen, Aggervej 8, spurgte til, hvad der skete med hjælpen med Aggervej, der gennem nogle år har klaget over uhensigtsmæssig trafik til blandt andet Toftøjevej og Lyngholmvej, da man ikke må køre mellem blomsterkummerne ved Toftøjevej/Lyngholmvej/Lyngvigvej? 
Lene, formand, sagde, bestyrelsen har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe og siddet i et udvalg, der skulle arbejde på løsninger, men vi kunne ikke komme videre, da nabo-grundejerforeningen ikke vil være med til at løse problemet. Desuden er en del af løsningen også, at gennemkørslen ved blomsterkummerne bliver ophævet, men det har Toftøjevejens Vejlaug sagt nej til flere gange. 
 
Bjarne Olsen (dirigenten), Bulbjergvej 17, ang. vejene: 
- Jeg ved af egen erfaring fra min virksomhed i Hvidovre, at man skal vente på, at DONG graver fortovene op. De skal reparere pænt efter sig, og det kan kun blive bedre af at vente. 
 
Charlotte Olsen, Bulbjergvej 17: 
- Tusind tak for det kæmpe arbejde, som I laver i bestyrelsen! 
 
Beretningen blev herefter godkendt/vedtaget. 
 
Ad 3: 
Kasserer Anette Bislev fremlagde regnskabet med enkelte tilføjelser. 
Snerydningen og omkostningen til det blev debatteret. 
 
Snerydningen har de seneste par år kostet foreningen 250.000 om året, og det har tæret på kasseholdningen. 
Hun oplyste endvidere, at rensning af vejbrønde ville ske i uge 45 og at man derfor ikke skulle parkere over dem, da man så ikke kunne komme til dem. 
 
Preben Borelli, Aggervej 2, mente, at bestyrelsen skulle sætte tæring efter næring og at det bliver katastrofalt, hvis vi fortsætter med at betale så meget for snerydningen. "To år mere, så er vi fallit", sagde han, og mente, at det primære er, at vi skal vedligeholde vejene. 
 
Charlotte Olsen, Bulbjergvej 17, spurgte, om ikke man fremover kunne få udleveret regnskab og budget på samme stykke papir, når man kom til generalforsamlingen. 
 
Hans Christian, Bulbjergvej 29, spurgte til, om ikke egenkapitalen skulle deles op i to - en for veje og en for foreningen, da vise medlemmer ikke betaler vejbidrag, men at de skulle kunne se, hvor mange der var på den konto. 
 
Anette, kasserer, svarede, at man alligevel overfører penge fra den ene konto til den anden for at få det til at gå op, hvorfor man på et tidspunkt besluttede at lægge de to kasser sammen. Årets resultat opgøres i to dele, så man kan se opdelingen, så det nogenlunde passer. 

Ad 4: 
Flemming Madsen, Ferringvej 12, mente, at vi har en fantastisk snerydning, mens andre foreninger har elendig snerydning. "Den er pengene værd, og jeg betaler gerne for det". 
 
Charlotte Olsen, Bulbjergvej 17, mente, at vi skulle udsætte punkt 4 (hævelse af kontingent), da vi først skulle se, om forslaget af nye vejbump blev vedtaget. 
 
Lene, formand: - Vi skal nok få brugt pengene - der er masser at bruge dem til fremover! 
 
Helle, Bulbjergvej 31, savnede, at bestyrelsen havde motiveret forslaget om at hæve kontingentet. 
 
Forslaget blev vedtaget: 31 for, 6 stemte nej. 
 
Ad 5: 
Eva Hestbech, Ferringvej 10, blev valgt ind i fastelavnsudvalget 
sammen med Jimmy, Fossgaardsvej. 
Æbledagen: Anne Christoffersen, Fossgaardsvej 24. 
 
Indkomne forslag 
Ad 6A: 
Martin Granau, Lyngholmvej 12, fremlagde bestyrelsens forslag sammen med Anders Kamper via en powerpoint-præsentation med baggrund, fakta, erfaringer fra andre lande og steder samt hvordan de nye vejbump kommer til at se ud. Samt at der kommer til at være op mod 75 meter mellem dem, måske mere, måske mindre afhængig af, om de enkelte grundejere siger ja eller nej til dem. 
Anders lagde til, at ønsket om vejbump er det første skridt i en større plan om at få sænket hastigheden på vejene, så vi kan færdes, uden at være bange for liv og lemmer. Han og Mogens Hansen, Lyngholmvej 40, har siddet i en arbejdsgruppe, der har kigget på alle vejene mellem Damhussøen/Engen/Ålekistevej/Jyllingevej. 
 
Der var mange indlæg og kommentarer for og imod forslaget. Her er nogle af dem samlet sammen. 
 
Jimmy, Fossgaardsvej, foreslog, at man anlagde bumpene på Lyngholmvej og Fosgaardsvej samtidig og ikke bare tog Lyngholmvej først. 
Anders, bestyrelsen: - Det er der ikke nogen i vejen for. Det er kun et økonomisk hensyn, der gør, at vi ville tage den ene vej det ene år og den anden det næste. 
 
Chris, Lyngholmvej 15: Skal forslaget forstås sådan, at det godt kan vedtages her, men at den enkelte grundejer bagefter kan afvise at få et vejbump anlagt ud for sit hus. 
 
Martin Granau: - Ja, hvis ingen grundejere vil have et bump, så kommer der ingen. Vi kan ikke tvinge folk til det. 
 
Jens Boye, Lyngholmvej 17: 
- Jeg har hjerteproblemer og er afhængig af, at der kan komme en ambulance hurtigt ned til huset. Det kan de ikke, hvis der er vejbump. 
Derfor stemmer jeg imod forslaget.  
Flemming Madsen, Ferringvej: 
- Det er fint med forslaget, men Aggervej er også trængende - den vej skal hjælpes. 
 
Matti, Aggervej 4: 
- Jeg gik på Lyngholmvej i går, og der så jeg ikke en eneste hurtigkørende bil. Hvorfor er det så vigtigt? Vi har et problem på Aggervej, og der sker der ikke noget. 
 
John, Lyngholmvej 11: 
- Vi der på Lyngholmvej oplever, hvor hurtigt der køres af nogle biler, og det gælder også biler ført af grundejere her i foreningen. 
Og man kan ikke skabe en chikane med biler, for de holder i samme side alle sammen. Det her handler om økonomi vs. børneliv, og der er valget altså ikke så svært. 
 
Lene, formand, Småkær: 
- Vi har haft den principielle debat og orientering om generel trafikdæmpning på de tidligere generalforsamlinger. Nu handler det om vejbump. 
 
Lars, Fossgaardsvej 6: 
- Der er mange, der kører for stærkt på vejene, og jeg er chokeret over, at nogen kan have noget imod, at der anlægges vejbump, når det handler om sikkerhed for os alle. Der er ikke noget, der kan tale imod vejbump. 
 
Elvin Holluf, Fossgaardsvej 1: 
- Der bliver kørt rigtig stærkt på vejene, og nogle gange bliver man næsten bange for at køre ud af in indkørsel fordi der kommer en bil med høj fart. 
 
Forslaget kom derefter til afstemning: 
Ja: 29 
Nej: 9 
Ja med fuldmagter: 9 
Nej med fuldmagter: 5 
Total: 38 ja, nej: 14. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Ad 6B 
Albert Astrup, Lyngholmvej 21, motiverede sit forslag, som der ikke var mange indsigelser imod. Bistaderne vil blive varetaget at Rødovre Biavlerforeing. 
Forslaget blev vedtaget med. Ja: 26 Nej: 6. Ja via fuldmagt: 3. 
 
6C 
Forslaget blev nedstemt. Nej: 12. Ja: 1 Ja via fuldmagt: 1. 
 
6C-1 
Bestyrelsens ændringsforslag om at lade en gartner se på beplantningen blev vedtaget: Ja: 22, Nej: 1. 
 
6D 
Evt. ulovlig parkering er en politisag, som en grundejerforening ikke kan beslutte hverken for eller imod. Forslaget kom derfor ikke til behandling eller afstemning. 
 
6E 
Forslaget blev nedstemt massivt. Der skal stadig være snerydning. 
 
Thomas Larsen, Lyngholmvej 18, blev valgt til formand med klapsalver. 
Anders Kamper genvalgt for to år mere. 
Martin Granau valgt til bestyrelsen for to år, Lene Flint-Andersen træder ud. 
Suppleant for 1 år: Bjarne Jørgensen valgt. 
 
Valg af revisorer: 
Revisorerne: Mogens Hansen og Uffe Dam – begge genopstiller. Valgt. 
Revisorsuppleant: Charlotte Olsen. Valgt.