Generalforsamling 2010

REFERAT af generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Fossgaarden 
Onsdag den 3. Nov.10 i ”Vanløse Kulturhus" 2720 Vanløse 
 
 
Formøde 19.00 – 19.20 
Information om faskiner og mulighederne for økonomisk støtte og fradrag i 
vandafledningsafgiften ved Københavns Energi 
 
Ordinær dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen forslår Bjarne Olsen 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab 2009/2010 tilgængeligt på hjemmesiden 
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2011 
Bestyrelsen forslår uændret kontingent 
5. Valg til 3 udvalg: Æble, fastelavn og græsmotionister 
6. Indkomne forslag: Der er indkommet 1 forslag, se næste side. 
7. Valg til bestyrelsen: 
Kasserer for 2 år: Anette Bislev – genopstiller 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Paul Schatteles - genopstiller 
Suppleant for 1 år: Bjarne Jørgensen 
Valg af revisorer: 
Revisorerne: Mogens Hansen og Uffe Dam – begge genopstiller 
Revisorsuppleant: Charlotte Olsen 
8. Eventuelt 
 
 
 
FORMØDE 
Aflyst pga sygdom 
 
AD.1: 
Den foreslåede dirigent Bjarne Olsen var desværre syg. Der blev ikke valgt dirigent, men under formandens kyndige styring blev mødet afholdt ad hoc i vanlig god ro og orden. 
 
Bestyrelsesformanden konstaterede mødet var lovligt indkaldt, og der var ingen indvendinger. 
 
Bestyrelsesformanden forelagde dagsorden. 
 
Kassereren bad om navneopråb, der 20 parceller repræsenteret (inkl. Bestyrelsen). 
 
AD.2: 
Temaer 2010 gennemgået: 
Information: • Hegnet omkring boldbanen blev stående, og grusbanen etableret. 
Lysforholdene er stadig ikke ordnet. Alle klager fra beboere og lokaludvalg er blevet afvist. 
• Vedr. hockeybanen er der stadig klager pga. støj og åbningstid og sagen er stadig verserende - ingen konklusioner. 
• Lokaludvalget arbejder dog med en samlet løsning for hele Idrætsområdet, men tiltroen til kommunens vilje om samarbejde er lav. 
• Ikke medlemmerne er blevet kontaktet igen med opfordring til indmelding. 
• Lene orienterede kort formandens beretning fra Generalforsamling i Vanløse Grundejere Sammenslutning. 
 
Arrangementer blev gennemgået af Paul Schattles: 
• Fastelavn. 
Paul viste billeder blev fra fastelavn hvor atter ca. 100 personer deltog i tøndeslagning og grill - børn som voksne. 
Fortsat symbolsk pris 20 kr. pax. 
• Æbledag. 
Der er indkøbt æblepresse og –snitter. Stor succes med mange deltagere over hele dagen, ca. 100. 
• Der kan opleves mere på GF Fossgårdens hjemmeside 
 
Snerydning blev gennemgået af Anette Bislev: 
• 2009/2010 sæsonen blev meget dyrt, cirka 1.500 pr. medlem 265.000 i alt. Skal ses i lyset af en usædvanlig sæson. 
• Overblik over regnskab og kvalitet gennem de seneste mange år blev forelagt. Årsager til skift af leverandører blev også gennemgået. 
• Der var ikke stillet forslag om ændring, men bestyrelsen spurgte efter alternativer hos fremmødte. 
• Enkelte medlemmer mente det var meget dårlig snerydning, og at det var for dyrt når prisen oversteg kontingent. Andre syntes det var fint og måske bedre end nogensinde før. Men er det pengene værd efter den hårde vinter? 
• Bestyrelsen mener at det var bedre end nogensinde. Efter lidt debat ville John Poulsen indhente fastpris tilbud hos kontakt, og overlade tilbud til bestyrelsen inden midt november. 
 
 
Veje blev gennemgået af Anders Kamper: 
Der har i år været arbejdet med et samlet forslag til trafikplan i et udvalg bestående af GF Fossgården, vores nabo GF’er og Lokaludvalget: 
• Hovedformål er general hastighedsnedsættelse og hensigtsmæssig afvikling af trafikken i vores område. 
Indhold i planen bla: 
Højre vigepligt afløses af ubetinget vigepligt, masser af vejbump og 3o km zoner. • Der blev udleveret oversigt med trafikplan, og Anders gennemgik trafikplanen med div. kommentarer om ulovligheder og ignorering, 
samt trafik til skoler m.m. 
• De fremmødte debatterede løseligt omkring diverse trafikproblemer i kvarteret. 
• Aggervej har problemer med gennemkørsel, siden omlægningen for 30 års siden. 
• Bestyrelsen har meget fokus på dette, og afviste ’beskydning’ om ignorering. Bestyrelsen har brugt stor energi på dette, og haft lange seje træk med GF Tofteøjevej, for at fokusere på Aggervejs gentagne årlige anker vedr. dette. 
 
Vejvedligehold 
• Arbejdet med forslaget til trafikplan og forventning om Dongs planlagte nedgravning af elkabler betyder at vi kun har udført nødvendige reparationer. 
• De vejbump generalforsamlingen vedtog i 2009, er udskudt indtil vi ved mere om den samlede plan. Hvis planen får for lange udsigter udfører bestyrelsen beslutning om bump på Lyngholmvej og Fossgårdsvej jf. aftale. 
 
Trekanten: 
• Der er nu åbent op til alle sider og den bagerste del er også ryddet. 
Der er plantet frugttræer, udlagt mere græsplane og opsat skraldespand til hundeejere. 
• Målet er af holde uheldige elementer væk 
• Der er for næste år kun planlagt alm. vedligehold. 
 
Beretning godkendt enstemmigt. 
 
AD.3: 
Regnskab aflæggelse ved Anette Bislev. Regnskab kan findes på GF 
Fossgårdens hjemmeside. 
 
• Indtægter og udgifter gennemgået, vi har et mindre underskud på 
grund af: 
o Snerydning 
o Ekstra vedligehold/beplantning af trekanten 
o Indkøb af ny PC, æblepresse og -snitter 
• Opsparing på ca. 640.000 
 
AD.4: 
Budget 2010/11 fremlagt 
• Der forventes en lille opsparing hvis snerydningsomkostningerne 
kan holdes på et mere ’normalt’ niveau. 
• Der er ikke afsat penge til vejbump næste år (afventer samlet plan) 
• Vejvedligehold sat til kr. 75.000 (30.000 er afholdt). 
• Æbledag og fastelavn koster knap 3.000 pr. event. 
• Ikke yderligere investeringer • Medlemsstatistikken blev gennemgået. 
 Medlemmer med fuldt medlemskab: 186 
 Medlemmer med ½ medlemskab: 10 
 Foreningsmedlemmer (ej vej): 21 
’Nassere’ på foreningen vedr. veje: 9 
Ikke medlemmer på offentlig vej (kun forening): 20 
 
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret da opsparingen er relativt stor. 
Større anlægsarbejder og reparationer vil kræve store beløb, også i forhold til den nuværende opsparing, og vil til tid under alle omstændigheder kræve beslutning om finansiering på generalforsamlingen. 
 
Budget enstemmigt vedtaget 
 
AD.5: 
Udvalg foreslået til: 
 Fastelavn 
 Æblepresning 
 Græsmotionister vedr. græsslåning trekanten 
Frivillige bedes melde sig til disse udvalg hos bestyrelsen. 
 
AD.6: 
Der var indkommet 1 forslag om placering af ’kampsten på gadehjørner’, som blev drøftet. Aggervej har problemer med store (og tunge) lastbiler der kører op over fortovet på gadehjørnerne. Der blev drøftet for og imod og også om det reelt var lovligt. 
Der blev ikke stemt, men der var enighed om at bestyrelse undersøger og melder tilbage til forslagsstiller. 
 
AD.7: 
Valg til bestyrelse og revision: 
Alle blev genvalgt uden kampvalg eller modkandidater: 
 
Anette Bislev kasserer – 2 år 
Bestyrelsesmedlem Paul Schattles – 2 år 
Suppleant Bjarne Jørgensen – 1 år 
 
Revisor Mogens Hansen 
Revisor Uffe Dam 
Revisorsuppleant Charlotte Olsen 
 
AD.8: 
Eventuelt: 
• Ønsker om at komme på mailinglisten, eller om at modtage information pr brev post, kan gives til kasseren. 
• Mere information om faskine kan findes på KE’s hjemmeside. 
• Vanløse GF sammenslutning arbejder med om der er fællesarealer der kan bruges som faskine områder. • Der bør fortsat lægges pres på de beboere der ikke er medlemmer, evt. via kommunen der kan pålægge påbud ved manglende vedligeholdelse. Bestyrelsen er opmærksom på denne mulighed. 
 
Vanløse, den 03. november 2010