Generalforsamling 2005

GRUNDEJERFORENINGEN ”FOSSGAARDEN” 
Referat fra generalforsamling 2005, tirsdag den 8. november 2005 
GRUNDEJERFORENINGEN ”FOSSGAARDEN” 
Referat fra generalforsamling 2005, tirsdag den 8. november 2005 
 
DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen forslår Bjarne Olsen 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for regnskabsåret 2004/2005* 
4. Budget 2005/2006* 
5. Trekantens fremtid 
A: Forslag fra Mogens Hansen* 
B: Bestyrelsens 3 forslag* 
inkl. forslag til finansiering af tiltag på Trekanten* 
6. Andre indkomne forslag 
A: Forslag om indkøb af fælles trailer* 
B: Forslag til ændring af foreningens vedtægter* 
7. Valg til bestyrelsen 
På valg dette år: 
Formand Anders Kamper (2 år) 
Bestyrelsesmedlem Johnny Bech Poulsen (2 år) 
Bestyrelsesmedlem Lene Andersen (2 år) 
Suppleant Lene Gregersen (1 år) 
Revisorerne: Mogens Hansen og Uffe Dam 
Revisorsuppleant: Charlotte Olsen 
8. Eventuelt 
Fremmøde: 
Ud over bestyrelsen var 25 grundejere repræsenteret, i alt 31 ud af 215 medlemmer (14.4 %) 
 
1: VALG AF DIRIGENT 
Bestyrelsen forslår Bjarne Olsen 
Bjarne blev enstemmigt valgt, takkede og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2: FORMANDENS BERETNING 
To store emner har stået højt på bestyrelsens dagsorden det forgangne år. 
Først og fremmest og allervigtigst - vores veje og fortove. Og dernæst, som I alle sikkert ved, Trekantarealet ellem Lyngholmvej/Fosgaardsvej/Nymindevej, som vi senere skal snakke om, men som jeg også vil berøre her i beretningen. 
 
Lad mig starte med vejene, som efterhånden er blevet en længerevarende affære. 
Sidste efterår var status, at en række grundejerforeninger på Amager havde fået udarbejdet en vejmanual over renovering og reparation af veje og fortove, kantstene og fliser. Den manual blev hurtigt meget eftertragtet i det meste København, for den var ikke set før. På baggrund af manualen kunne hver enkelt grundejerforening nemlig udpege lige præcis hvad de ville have lavet. Og da entreprenørfirmaet NCC Roads siden gav et godt tilbud på de forskellige arbejder, vidste alle også hvad prisen ville blive. Alt så godt ud. Mange grundejerforeninger i København kiggede misundeligt på, for der lå pæne rabatter i prisaftalen, og det bør enhver grundejerforening jo tage alvorligt. Således også alle dem, der er medlem af Vanløse Grundejer Sammenslutning, VGS. Vi ville gerne - om ikke kopiere Sundbyernes eksempel - så købe det. Det var - og er - ikke let. De ville have penge for manualen, og de første beløb lød på 10.000-
11.000 kroner, for man var bange for at forære et guldæg væk. Nu var vejmanualen ikke mere hemmelig, end at flere grundejerforeninger siden haft den til gennemsyn. Den koster ikke længere 10.000 kroner, for den er blevet solgt til Dansk Standardiseringsråd, og derfra forlyder det, at den udgives til januar og vil koste i omegnen af 500 kr. Af de penge vil Sundbyernes Grundejersammenslutning så få en slags royalty - fordi de lavede fodarbejdet. Efter planen skal den kunne sælges til hele landet og blive opdateret, når det er nødvendigt. Vejmanualen samt tilbuddet fra NCC Roads var årsagen til, at vi i vores grundejerforening ikke fik ordnet veje og fortove sidste år. Vi ventede forgæves på manualen, men da der ikke var sket noget i det tidlige forår, gik vi selv til Kommune Teknik København og NCC for at få en pris de vejarbejder vi SKULLE have udført. Kommune Teknik var billigst, og i sensommeren blev arbejdet så udført, inklusive de reklamationer vi kom med bagefter. Angående næste år, hvor ikke mindst fortove på flere veje skal ordnes, er status lige nu, at VGS er ved at indgå en rabat-aftale med NCC Roads, som vi også håber at blive en del af. 
Så kan vi komme videre uden at tænke så meget over vejmanualen. Og for lige at runde Amager-delen af er den GRUNDEJERFORENINGEN ”FOSSGAARDEN” 
Referat fra generalforsamling 2005, tirsdag den 8. november 2005 
oprindelige prisaftale nu opsagt, da nogle forudsætninger for aftalen faldt til jorden, bl.a. omkring vejopretning inden NCC skulle til at lave deres arbejde. Ydermere havde ophavsmanden til vejmanualen været lidt for hovmodig i forhandlingerne med NCC ang. priser og indgåede aftaler, så da chancen bød sig, sagde NCC stop. I den sammenhæng er det et trist PS, at manualens bagmand døde for nylig hvorfor en stor ekspertise nu skal samles op på ny. 
 
Et andet stort punkt på årets agenda har været Trekantområdet. 
Sidste år tog bestyrelsen sig den frihed at bruge 80.000 kroner på at få ryddet stien ned mod Trekanten fra henholdsvis Lyngholmvej og Fossgaardsvej. 
 Der blev klippet ned og fjernet grene og buske 
 Der blev sat en ny bom i ved Lyngholmvej 
 og endelig blev lagt sten, så tilgangsforholdene i dag fremstår nogenlunde. 
Arbejdet er ikke færdigt. Det var første skridt. 
Det måtte vi så høre nogen kritik for på sidste års generalforsamling. Vi tog den til os, kritikken, men vi fortryder ikke beslutningen, for den var og er nødvendig. Vi blev også kritiseret for at tilgodese Trekanten i forhold til beslutninger på vejområdet fra tidligere års generalforsamlinger. Beslutninger, som vi ikke kendte til og heller ikke gør i dag. En siddende bestyrelse må selvfølgelig ikke lukke øjnene for beslutninger, den kender til. Det er bare ikke tilfældet her. Vi kendte - og kender - ikke til disse beslutninger fra år tilbage, men i dag vi må konstatere, at de ikke har været vigtige nok, siden de ikke er 
1. ført ud i livet 
2. fremsat igen 
Som nævnt tog vi første skridt sidste år. Det har hjulpet på aktiviteten på området, der blev markant lavere, og den blev næsten nul, da vi satte en kæde lågen, så man ikke kunne komme ind med cykler og knallerter uden en nøgle. Nu skal næste skridt tages, og vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det skal ske på baggrund af en beslutning her i aften. For at lodde stemningen hos grundejerne op til Trekanten sendte bestyrelsen i foråret et brev til de berørte parceller, der omkranser arealet. Vi ville høre, om de havde nogle bud på anvendelse nu de var tættest på området. Det kom der en del reaktioner ud af. Fælles for dem alle er, at der bør ske en rydning af området og fældes træer i vidt omfang, så det bliver mere lyst og så det ikke tiltrækker uheldige "elementer," der kan lave huler og bål og gemme sig i en efterhånden vildt voksende urskov. Bestyrelsen er helt enig. Og lad os snakke om resten og de fremsatte forslag senere. 
 
Det var de store sager. Af andre skal ikke glemmes: 
 Vanløse Grundejer Sammenslutning, der igen har haft et meget travlt år. Man bliver næsten forpustet af at læse formand Erik Honorés beretning for det forgangne år. 
 Derudover har VGS være inde over udstykninger af grunde, som det blandt er ved at ske på Damstien, hvor attraktive parceller deles op i mindre i en snæver omgang af de kommunale regler. 
 Trafikken i Vanløse og bymidten har VGS også været inddraget i, ligesom villaindbrud i visse områder. Det er ikke mit indtryk, at vi her i grundejerforeningen er plaget af indbrud - ret mig, hvis jeg tager fejl. 
 Fællesforeningen af Grundejere i København, der kom op at stå sidste år, har vi ikke hørt meget til i år. Et kik på hjemmesiden grundejeren.dk bekræfter dog, at den er i fuld vigør og er inddraget i alle relevante emner for grundejere. 59 grundejerforeninger er medlem i dag, og de dækker over 5000 parceller i hovedstaden. Enhver start er svær, og foreningen skal nok komme rigtigt på benene. 
 På vores egen boldbane skal vi ikke glemme, at vores blomsterkummer og bede er blevet ordnet. Det var planen, at gartneren skulle have været her noget tidligere på efteråret, men bedre sent end aldrig, og det udførte arbejde er det svært at være utilfreds med. 
 Den årlige Fastelavn og tøndeslagning var endnu en gang godt besøgt på Trekanten. 
 Endelig har bestyrelsen holdt fire møder, og de er foregået i nogenlunde ro og orden, og alle mand har givet et nap med i de sager, hvor man følte, der var brug for hænder. 
Det var ordene. 
 
Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 
Mads Jespersen: Nymindevej 8: Der er stadig mange unge på trekanten – færre end tidligere, men en del trods alt.
Otto West: Der må jo ligge beslutningsreferater og protokoller fra tidligere år angående foreningens veje og trafikdæmpende foranstaltninger. 
A.K.: Vi kender ikke til dem, og de har ikke været på bordet de seneste tre år, mens jeg har været med i bestyrelsen. 
 
Beretningen blev vedtaget 
 
3: KASSERERENS FREMLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR REGNSKABSÅRET 2004/2005* GRUNDEJERFORENINGEN ”FOSSGAARDEN” 
Referat fra generalforsamling 2005, tirsdag den 8. november 2005 
Gennemgang ved Jakob Bering: 
Foreningskonto 
Renteindtægten var ca. 3000 større end sidste år. Vi kunne i en periode hensætte kr. 700.000 på aftalekontoen og opnåede herved lidt højere rente. 
 Konto 2010 - Gebyr giro 2.063,49 
Omkostninger ved kontingentopkrævning. Af foreningens 215 medlemmer betalte 198 rettidigt. De resterende kom dumpende i løbet af maj, juni og juli. Hvis de sidste også havde betalt rettidigt havde vi sparet kr. 600 i gebyr. I 2006 bliver der sendt rykkerbreve ca. 20. april, hvor der er påført et gebyr på kr. 50,- Da for sen indbetaling for det meste skyldes forglemmelse vil jeg foreslå medlemmerne at tilmelde sig til betalingsservice. Ca. 100 medlemmer er allerede tilmeldt. 
 Konto 2030 - Fællesareal vedligeholdelse kr. 27.786,25 
Heraf gik 20.000 til klipning langs stien og delvis rydning af trekanten samt ny bom ved Lyngholmvej. Et stort træ, der var væltet ind på en nabogrund, kostede os godt 5000 at få fjernet. 
 Konto 2120 - Diverse foreningsudgifter 1.912,85 
Heraf ca. 1,100 i underskud ved fastelavnsarrangementet. 
Årets resultat for foreningskonto: 
Et underskud på kr. 5.053,39 der er overført til egenkapital. 
 
Vejkonto 
 Konto 3320 - Rensning af vejbrønde: 4.663,75 
Dette arbejde blev udført af Kommune Teknik København (KTK). Tidligere betalte vi godt 20.000,00 for det samme arbejde. Vi sparede således 15.000,00. Det gør vi også i regnskabsåret 2005/06. Men KTK har sagt kontrakten op med alle grundejerforeninger, så vi skal finde en ny leverandør til efteråret 2006. 
 Konto 3330 - Vejvedligeholdelse Kr. 284.621,00 
Indhold: Udlægning af sten m.m. på stien ca. 60.000,00 Vejvedligeholdelse ca. 200.000,00 Rosenbed og blomsterkummer ca. 24.000,00. 
 Konto 3340 - Vejreparationer 18.742,25 
Udskiftning af en rendestensrist på Lyngholmvej og reparation af en rendestensbrønd på Tyborøn Alle. 
 Konto 3350 - Diverse vejudgifter: 1.500,00 
Udfærdigelse af tilstandsrapport for foreningens veje kr. 1.500,00 Det er den rapport (bilag) der er grundlag for ovennævnte ca. 200.000 som vi har brugt til vejvedligeholdelse. 
Årets resultat for vejkonto 
Et underskud på kr. 150.917, der er overført til egenkapital. 
 
Status 
 Konto 7030 - Aftaleindskud Bank 
Der står stadigvæk 450.000,- på konto for aftaleindskud i Jyske Bank. De er bundet indtil 15/12 2005. 
 Konto 7410 - Påbegyndt vejarbejde 225.421,- 
Arbejdet er nu færdiggjort og regningen bliver betalt i nær fremtid 
 Konto 7411 - Skyldigt kontingent 3,165,- 
Kontingent til Fællesforeningen, vi forventer en opkrævning i denne måned. 
 Når disse 2 regninger er betalt er der stadig ca. 70.000 tilbage på transaktionskontoen i Jyske bank. 
 Konto 7500 - Egenkapital pr. 01-10-04: 680.599,36 
Når egenkapitalen pr. 01.10.2004 (680.599.36) er reduceret med årets underskud fra forenings- og vejkonto, 
kan vi starte pr.01.10.2005 med en ny egenkapital på 524.628.97. 
 
Fordeling af egenkapitalen pr. 01.10.2005: 
Foreningskonto 034.717,25 
Vejkonto 489.911,72 
I alt 524.628,97 
 
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet 
SP: Hvordan er sneaftalen? For der bliver jo aldrig ryddet sne, før sneen er kørt så meget fast at det kun er det øverste 
lag traktoren fjerner? 
SV: Den aktuelle snerydningspris er på 9.000,- for de timer der er lagt, derudover betaler vi er beløb (10.750,-) for at 
tjenesten skal være til rådighed. 
Vi har for nogle år siden forsøgt at finde en anden leverandør, men det er umuligt at opdrive. GRUNDEJERFORENINGEN ”FOSSGAARDEN” 
Referat fra generalforsamling 2005, tirsdag den 8. november 2005 
Selv om vi ikke har særlig meget glæde at selve snerydningen, så opfylder vores aftale et juridisk krav om en sådan 
aftale. 
SP: Under "konto 3350 diverse vejudgifter" nævnes en rapport om vores vejes tilstand. Kan vi ikke få den at se? 
SV: Jo, vi vedlægger den som bilag til referatet. 
Det var tænkt som en flerårig plan, men da økonomien var realistisk fik vi udført alle de foreslåede reparationer, også de der ikke var 1. prioritet. 
Jane Tværmose fra KTK lavede gennemgangen, hun sagde at vores veje overordnet ser fine ud. 
KM: Det er svært at skulle prioritere pengene fra vejkontoen, når man ikke har en flerårig overordnet plan at forholde det til. 
 
Regnskabet blev godkendt 
 
4: BUDGET 2005/2006* 
Bjarne orienterede om at budgettet fremlægges til orientering, da budgettet ikke skal godkendes af generalforsamlingen. 
Bjarne kommenterede at det var en fin og overskuelig oversigt, med de seneste 4 års regnskab og 2 års budgetter. 
 
Vejbump: 
En bestemmelse fra Trafikministeriet siger at alle vejbump skal laves om inden 1. august 2007. Efter nye og nøje beskrevne regler. Vi har modtaget en skitse fra Vej og Park. 
SP: Hvad er galt med de eksisterende? De er jo lavet efter nøjagtige arbejdsregler fra kommunen. En ordinær byggetilladelse – og de blev godkendt. 
Beslutning: Vi må bede VGS tage sagen op generelt, det gælder jo også andre grundejerforeninger i Vanløse. Vi vil bede VGS ansøge om at vi kan få dispensation når vi nu har fulgt alle de dengang gældende regler. 
 
Vejvedligeholdelse 450.000,- 
Det er Jakob der har skudt sig ind på de 450.000 i forhold til de reparationer vi har fået lavet i år. Det er højt sat for at være på den sikre side. 
 
Kommentarer: 
 Nu mangler vi rent faktisk den tidligere omtalte flerårige plan, så vi har noget at holde tallene op imod. 
 Det er betænkeligt at vi bruger så meget af egenkapitalen, - for meget. 500.000,- er faktisk ikke meget at ha’ hvis der pludseligt kommer et påbud. 
 Planen for næste år skal lægges så det kommer med i budgettet 
 450.000,- er faktisk 2 års kontingent og det er meget at bruge på bare normal vedligehold. Det burde være en del af en langsigtet plan når man bruger så mange penge. 
 Det er en uskik at lappe veje på den måde vi gør med asfalt og grus. 
Forslag – lav en plan som bygger på at vi vil ha’ pæne veje – så alle vejene med tiden bliver gode at cykle og løbe på rulleskøjter på som Fossgaårdsvej. Læg et ordentligt niveau fremover 
 Vi skal ikke ha’ OB på fortove – det er beregnet til at blive kørt fast, og er derfor ikke egnet til fortove. 
 Forslag – lad pengene stå som "hensat til senere vedligehold" 
 Vores veje er superflotte vi behøver ikke at bruge flere penge 
 Vejene ser flotte ud nu – lap bare videre med OB – det må være den rigtige løsning. 
 
5: TREKANTENS FREMTID 
Mogens Hansen fremlægger sit forslag: 
Trekanten: Den del af forslaget der omhandler Trekanten er stillet af frygt for at bestyrelsen kun ville stille urealistiske forslag 
Plan for vedligeholdelse af veje: Vi mangler en plan for vejvedligehold, der indeholder de større ting og definerer hvad målet med vejene er– en gennemsigtig plan. 
Trafik: Der er på et tidligere tidspunkt blevet omtalt nogle trafikdæmpende foranstaltninger. Hvad ligger der i dem og hvorfor er de ikke blevet udført? 
Lyngholmvej: For nogle år siden blev et konkret forslag om at åbne Lyngholmvej fremlagt for generalforsamlingen. 
(det billigste blev vedtaget) Man skal søge politiet om lov før det kan gennemføres, det skete aldrig – hvorfor vides ikke. 
Beslutningsprotokol: Der ønskes et overordnet dokument, der videreføres fra bestyrelse til bestyrelse, som fastholder beslutninger. 
 GRUNDEJERFORENINGEN ”FOSSGAARDEN” 
Referat fra generalforsamling 2005, tirsdag den 8. november 2005 
Kommentar om Trekanten 
En arbejdsgruppe fra 1998 medførte en petanquebane + en basketbane, kan man ikke lave en sådan igen. 
Trekanten er tidligere nævnt som klassificeret som vej, kan det ha’ en betydning? 
 
Forslag: Kan vi tage stilling til Lyngholmvej – og ikke andet. Så slettes alle andre forslag fra gamle generalforsamlinger. Der skal ikke graves flere lig op og ikke bruges mere tid på gamle forslag. 
Mogens Hansens forslag rettes til: 
Det pålægges bestyrelsen at udarbejde en kort og langsigtet plan for trafikdæmpende foranstaltninger og vejvedligeholdelsesarbejde inklusiv åbning/vejbump ved Lyngholmvej/Toftøjevej. Planen indføres i beslutningsprotokollen. 
Dette forslag vedtages. 
Samtidig besluttes at bestyrelsen skal føre beslutningsprotokol fra nu af. 
 
Bestyrelsen fremlægger sine 3 forslag 
Målet er at Trekanten skal være et åbent og pænt sted hvor uønskede personer ikke ønsker at opholde sig. 
Første skridt på vejen er at få en anlægsgartner til at rydde som meget som muligt og at åbne op ud til stien så man ikke kan gemme sig. Dette er besluttet sidste år. 
Planen er at få en fast aftale om fremtidig vedligeholdelse de nødvendige antal gange om året. Dette er også en gammel beslutning og heller ikke til diskussion i dag. 
Når vi så har ryddet hvad skal vi så med Trekanten? 
Vi har haft mange vilde planer, men de er faldet en efter en pga. hensynet til naboer og pga. prisen. Det eneste der er realistisk prismæssigt er en legeplads af forskellig omfang. 
Det vi gerne vil ha’ en diskussion af, er om generalforsamlingen tror på en legeplads som en holdbar løsning. 
 
Kommentarer: 
Der var mange enslydende udtalelser så dette er et sammendrag. 
 
Rydning: 
Ryd Trekanten så langt ned som muligt, evt. med græs, åben helt op ud mod stien og fjern hegnet. Der skal sættes skilte med ordensreglementer op for enden af stien 
Der var også folk der ønskede at vi passede på med rydningen – det er faktisk attraktivt at det er træer og natur. 
 
Vedligehold: 
Det kræver det altså en virksom vedligeholdelsesplan – både for stien og området, at holde folk væk, måske én gang om måneden. Når det ligner en losseplads, så tiltrækker det de elementer der holder af den slags. 
Der skal etableres græs, ikke nødvendigvis anlægges, det skal bare ha’ lov at brede sig. 
De grundejere der har hæk ud til stien opfordres til at holde den. 
 
Legeplads: 
Det er hyggeligt med en legeplads – men der er sket en holdningsændring og det er ikke foreningens unge, der bruger det nu. Vi tror ikke på at en legeplads kan skabe den nødvendige trafik, så uønskede holder sig væk. Der er stadig ro nok til at de gerne vil være der og så vil de nok bare brænde legeredskaberne 
Når Trekanten er ryddet, kan vi se om folk holder sig væk. Hvis det er tilfældet kan vi tage punktet om legeredskaber op igen … om nogle år. 
Der var også enkelte der gerne ville støtte initiativet om at lave legeplads – så det både er åbnet og bliver brugt. 
 
De uønskede: 
Flere af grundejerforeningens medlemmer udtrykte, at der har været en eksplosiv vækst i antallet af unge, som kommer på Trekanten. Der har været antændt bål flere gange og Mads (en af naboerne til Trekanten) har flere gange måttet ringe til politiet, som ønskes inddraget - men flere mente ikke at politiet har ressourcer til det. 
Johnny har været derover en aften hvor der var bål, de unge mennesker var meget fredelige og ville bare hygge sig. 
"Det var så hyggelig at man kunne sidde der mellem træerne og der ikke var åbnet som på engen." 
Holdningen var at hvis man ryddede og åbnende ville de nok forsvinde. 
 
Afstemning 
De to forsalg med legeplads nedstemmes 
Forslag 1, opstilling af enkelte borde og bænke blev vedtaget GRUNDEJERFORENINGEN ”FOSSGAARDEN” 
Referat fra generalforsamling 2005, tirsdag den 8. november 2005 
Der vedtages, at Trekanten skal ryddes så meget som muligt, dog stadig med sunde rand træer og der arbejdes hen imod meget græs. De tilbud, bestyrelsen har nu rummer ikke muligheden for græs. Derfor vil vi tage 2 nye tilbud ind. 
Bestyrelsen fik generalforsamlings tilsagn om ikke at blive slagtet hvis rydningen kommer til at koste 30.000,- mere end beregnet. 
 
6: ANDRE INDKOMNE FORSLAG 
Kontingent 
Bestyrelsen forslår, at kontingentet næste år er det samme som i år. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
A: Forslag om indkøb af fælles trailer* 
Kommentarer: 
Det er billigere at leje og det er for meget bøvl, fx punkterede dæk 
Afstemning: 
Forslaget blev nedstemt 
 
B: Forslag til ændring af foreningens vedtægter* 
Før forslaget blev egentligt fremsat stillede forsamlingen spørgsmål ved den rimelige i denne fremgangsmåde. Kan dette forslag tages op på denne måde, under "andre indkomne forslag"? Så store ændringer bør ha´ en indsigelsesfrist. 
Det er faktisk også ret ambitiøst af bestyrelsen af tage emnet op samme aften som Trekanten, det vil tage alt for lag tid. 
Bestyrelsen forstår argumenterne og forslå at der nedsættes en arbejdsgruppe der fremsætter forslaget næste år med indsigelsesfrist og med en pædagogisk sammenligning med de tidligere vedtægter. 
Mogens Hansen og Elise Ross-Hansen deltager i arbejdsgruppen. 
Forslaget er hermed sendt i lovændringsudvalg 
 
7: VALG TIL BESTYRELSEN 
På valg dette år: 
Formand Anders Kamper (2 år) Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Lene Andersen (2 år) Genvalgt 
Suppleant Lene Gregersen (1 år) Genvalgt 
Revisorerne: Mogens Hansen og Uffe Dam Genvalgt 
Revisorsuppleant: Charlotte Olsen Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Johnny Bech Poulsen (2 år) Blev sidste år valgt for 2 år og er derfor ikke på valg i år. 
 
8: EVENTUELT 
Der er ikke noget til eventuelt. 
 
Referent 
Lene Andersen 
Godkendt af bestyrelsen den 29/12 2005