Generalforsamling 2004

 1
Referat fra den ordinære generalforsamling i G/F Fossgården tirsdag den 26. oktober 2004. 
 
 
Generalforsamlingen foregik i Vanløse medborgerhus, Lindersvold. Der var 27 fremmødte ud af vores 215 medlemshusstande, 
 
 
1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Bjarne Olsen der blev enstemmigt valgt. 
 
Bjarne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt afholdt og indkaldt efter forskrifterne. Dermed erklærede han generalforsamlingen beslutningsdygtig. 
 
2 Formandens beretning 
Da vi forlod generalforsamlingen for et år siden, var det med en bestyrelse, men ikke med en valgt formand. Ingen meldte sig til opgaven, og det var så op til bestyrelsen at konstituere sig, så vi kunne få en til at stå i spidsen for foreningen. 
Den opgave tog jeg på mig ved at blive fungerende formand på den betingelse, at bestyrelsen tog et slæb ved siden af. Og det er sket – ikke mindst har kasserer Jakob Bering brugt meget tid på mange forskellige opgaver – altid med foreningens bedste for øje. 
Året der er gået har budt på en del – så lad mig bare begynde fra en ende. 
 
Fællesforeningen for grundejere i København 
Ved nytårstid fik vi en henvendelse om, at en ny Fællesforening for grundejere i København var på trapperne. Den gik vi med i nu da vi er afmeldt Parcelhusejernes Landsforening. 
Mange har sluttet op om Fællesforeningen, der havde nogle startvanskeligheder, og lige nu er 6.000 grundejere, hovedsageligt fra Vanløse, Valby, Brønshøj og Sundbyerne medlem gennem deres grundejerforening, og målet er 9.000 grundejere i København. 
Fællesforeningen er en paraplyorganisation og et talerør overfor myndigheder og forsyningsselskaber og tilbyder også grundejerforeninger nogle serviceydelser. 
Ikke mindst juridisk hjælp om blandt andet: Medlemmernes ejendomme, skat vedr. fast ejendom, hegnforhold, vejforhold, deklarationer og servitutter, vedtægtsforhold ang. Gr. ejerforeninger og vejlaug, lejeforhold, forsikring og byggesager. Det er ikke som sådan gratis advokathjælp, men man kan få svar på simple spørgsmål om de nævnte emner, og hvis der etableres et egentligt klientforhold, sker det på grundejerens egen regning. Kontakt til advokatfirmaet skal ske gennem grundejerforneingens bestyrelse. 
 
Vejrenovering: 
Fællesforeningen er så også den indirekte årsag til, at vi ikke har fået ordnet veje og fortove rundt om i foreningen i år. Det var ellers planen, men midt på foråret meddelte 60 grundejerforeninger på Amager, at de havde lavet en aftale med entreprenørfirmaet NCC om renovering af deres veje og fortove. Ikke alene skulle aftalen være økonomisk fornuftig, der er også udarbejdet en helt katalog over, hvordan veje og fortove er bygget op og hvor meget det koster at få lavet enkelte dele. Og stordriften var til at få øje på, og andre grundejerforeninger i København stoppede op. Vi vil med, men Amager-folkene forærer ikke sådan deres dyrt købte arbejde væk, og endnu i dag venter vi på, om vi igennem Fællesforeningen eller Vanløse Grundejer Sammenslutning kan købe rapporten og drage nytte af deres aftale. Formanden for VGS, Erik Honore, har forsøgt at samle så mange Gr. foreninger som muligt, men de hidtidige 10 er ikke nok, og han håber, at mange flere, også i Brønshøj, vil med, så vi kan udnytte en slags stordriftsfordel. Næste år skal vores vejrarbejder under alle omstændigheder sættes i gang. Så må vi se i hvilket regi det bliver. 
  2
Hverve nye medlemmer 
De kommende vejrenoveringer fik i øvrigt bestyrelsen til i sommer at sende brev til de 17 grundejere, der ikke er medlem af foreningen for at opfordre dem til melde sig ind og være med til at betale gildet. 
Seks meldte positivt tilbage, en enkelt afviste os blankt, mens resten ikke har svaret. Jeg har enkelte gange forsøgt at få nogle af dem i tale – forgæves. De kan så frem til til betale selv. 
 
Trekanten 
Trekantarealet mellem Fossgaardsvej og Lyngholmvej har ligget bestyrelsen meget på sinde i år. På hvert af de fire møder, vi har holdt, har Trekanten været diskuteret. 
Vi har været enige om, at der SKULLE gøres noget ved arealet, og vi har også været enige m, at vi ville bruge nogle penge på det. Vi skal diskutere pladsens fremtidige anvendelse på et senere punkt, men som en start valgte vi at få ordnet stiarealerne, gjort dem pæne og ryddelige samt at få klippet en del ned inde på selve Trekanten. Missionen lykkedes. 
 
Nye aviscontainere 
De fleste af os, eller alle, har vel nu fået deres nye aviscontainere som erstatning for de centralt placerede på Vanløse Byvej eller på busholdepladsen ved Ålekistevej/Jyllingevej. Skiftet udsprang af en beslutning i Københavns Miljø- og Forsysningsudvalg fra 1. marts om en ny serviceordning for genbrug af papir. Borgerne har ikke været gode npk til at bruge de centralt placerede, og derfor har vi fået en hver, som så bliver tømt R98, mens der vil blive opsat flere glasbeholdere rundt om i København. Vi har endnu ikke fået at vide, hvor en sådan bliver placeret i vores område. 
 
Kloaksystemet 
Vores kloaksystem er også blevet forbedret med den gummi, eller plastichinde, som firmaet Uponor har ført ind i løbet af sommeren. Det skulle være en forbedring med en levetid på en generation, og der er brug for det. 
En grundejer på Nymindevej oplevede i hvert fald i foråret, at et stykke vej ud for hans grund pludselig satte sig og faldt sammen grundet et dårligt kloakrør. Der viste sig også at være en rotterede i nærheden, og efter en del ringen og kontakt med kommunen lykedes det er udbedre skaden, som grundjerforeningen betalte. 
 
Enggruppen 
Enggruppens arbejde har givet bonus det forløbne år. Man har indgået aftale med Vej & Park, og der er allerede beskåret kraft i planter og buske rundt om åen, så kigget til Engen er blevet lettere – og pænere. Ydermere har man indgået et tæt samarbejde med Nærpolitiet om at holde mere øje med området hærværk og ulovlig trafik angår. 
 
To mindre ting: 
- I februar holdt vi fastelavn på Trekanten med pæn tilslutning. 95 vokse og børn slog sig løs, og da krusene blev fundet, var der også chokolade til alle… 
- MT Højgaard har renoveret arealet ved Jyll.vej S-station, og vi havde fat i dem for at få udbedret nogle småreparationer, som vedrørte os. Uden betaling, naturligvis. 
 
 
Kommentarer og spørgsmål til beretningen: 
Formandsposten er faktisk ledig – er det lovligt? 
- Ingen stillede sidste år op til formandsposten, derfor har bestyrelsen haft en fungerende formand - dette år. I år opstiller Anders for ét år. 
 
Betaler grundejerforeningen for kloakproblemerne i folks egne brønde?  3
- Nej, der gør vi ikke. Det er rørledningerne fra vejbrønden i rendestenen til kloakken midt i vejen der påhviler grundejerforeningen 
 
Vejrenovering – går alle overvejelserne på NCC? 
- Ja, det gør de faktisk, da det er dem der har budt. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
 
3 Kasserens fremlæggelse af regnskabet for regnskabsåret 2003/2004 
Jakob Bering gennemgik regnskabet. 
 
Budgettet for næste år er ikke lagt da 3 vigtige faktorer endnu er ukendte: 
- rensning af alle vejbrønde er endnu ikke prissat, vi afventer tilbud fra KTK. 
- Trekantens fremtid er ikke besluttet 
- oversigten over vej- og fortovsrenoveringerne venter til der er truffet aftale med NCC 
- gennem Vanløse Grundejersammenslutning eller fællesforeningen. 
 
Bestyrelsen forslår at kontingentet skal være uændret. Det accepterer generalforsamlingen 
 
 
Kommentarer og spørgsmål til regnskabet 
Tilbud på rensning af vejbrøndene er meget lavt – kan det passe? Er KT (Kommune Teknik) 
arbejde så også i orden?? 
- Vi har valgt at bruge KT da vi har mulighed for at spare 15.000,- De er blevet anbefalet af en anden grundejerforening. Den store prisforskel mener Jacob kommer fra bortskaffelse af affaldet, hvor KT har flere muligheder end det private firma. Desuden er KTs pris pr. brønd lavere. 
 
Lyngholm Kloakservice, har hidtil leveret tilfredsstillende arbejde, men vi kan få udført det samme 
arbejde betydeligt billigere af KT. 
 
De 21.000,- som det har kostet at reparere vejbrønden på Nymindevej ?? 
- Jakob har undersøgt sagen og når det gælder røret fra rendestenen og ud til kloakken er det grundejerforeningen der har ansvaret. 
 
Kassererens beretning blev godkendt. 
 
 
4 Indkomne forslag 
 – der er ingen indkomne forslag. 
 
5 Valg til bestyrelsen 
Formand: Anders Kamper er valgt for 1 år 
Normalt vælger generalforsamlingen en formand for 2 år. Sidste år var der ingen formandskandidat. 
derfor har bestyrelsen haft en fungerende formand, Anders Kamper dette år. Jf. vedtægterne må formand og kasserer ikke afgå samme år, derfor opstiller Anders kun for ét år. 
 
Kasserer: Jacob Bering er genvalgt for 2 år 
 
Medlem: Johnny Bech Poulsen er genvalgt for 2 år 
 Kirsten Andersen er genvalgt for 2 år  4
 
Suppleant: Lene Gregersen er valgt for 1 år 
 
Revisorerne: Mogens Hansen og Uffe Dam genvælges. 
 
Revisorsuppleant: Charlotte Olsen genvælges 
 
6 Trekanten 
På sidste generalforsamling kom det frem at Trekanten var et tilbagevendende problem og tillige hjemsøgt af unge rødder. 
 Vi lovede at kigge på løsninger og evt. forskønnelser. Behovet for at gøre noget blev meget tydeligt for bestyrelsen først ved fastelavns arrangementet og senere da de unge mennesker begyndte at lave bål på Trekanten, bålene forladt på uforsvarlig vis. 
 
Bestyrelsen snakkede frem og tilbage om mulige løsninger og blev enige om to ting: 
- Den rigtige løsning for området skal diskuteres med generalforsamlingen 
- Under alle omstændigheder skal adgangsforholdene være i orden. 
 
Derfor blev stiarealet ordnet, med fliser, og ny bom der kan åbnes. Området fra Trekanter og til Lyngholmvej er gjort bredere så der kan køre en bil. Selve Trekanten er blevet trimmet så den er fremkommelig. Det er udført af en anlægsgartner og har i alt kostet: ca. 80.000,- 
 
Umiddelbare kommentarer: 
Det er lidt underligt at bestyrelsen ikke følger de beslutninger de tidligere generalforsamlinger har truffet. Der er engang vedtaget en prioritering hvor fx kummen for enden af Lyngholmvej skulle renoveres. 
- Den tidligere formand, Bjarne mener ikke at der ligger en endelig plan som er godkendt. De 
tidligere bestyrelser har fulgt op på planerne og ændret dem ad hoc i forhold til lovene. fx er det Toftøjevejens Vejlaug der har sagt at de vil betale for blomsterkummerne for enden af 
Lyngholmvej. 
- Formanden, Anders mener ikke at denne bestyrelse kan hæfte for så gamle beslutninger. 
- Bestyrelsen skal også have ros fordi de har handlet på noget der længe har været behov for. Flot. 
- Bestyrelsen vil kigge de gamle referater igennem og se om der ligger uafsluttede beslutninger. 
Disse vil så blive fremlagt for generalforsamlingen til genovervejelse. 
Fremover skal der måske en tidshorisont på alle beslutninger 
 
Vedtaget: 
Bestyrelsen fremlægger nogle detaljerede og gennemarbejdede forslag (og tjekker om det er lovligt) 
til Trekantens fremtidige benyttelse. Disse vil blive stemt om på en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Følgende forslag kom frem på mødet: 
 Ryd op. Genetabler petanque banen, læg flis på stierne, skær ned til ”syren højde” Gør den åben 
 Lav en lidt større legeplads 
 Ryddet og derefter kun græs 
 Tennisbane til alles brug 
 Tvungen vedligeholdelse hvert andet år 
 Et ”trekantbidrag” 
 Tilbud fra en landskabsarkitekt  5
 Enkelte træer og små busketter, stier og så ellers græs for resten. Og ændre navnet til ”Fossgårdsparken” 
 
Disse forskellige kommentarer kom frem. 
 Trekanten skal bruges, for at folk gider at behandle den godt. Hvis det er rodet bliver det 
ikke brugt. 
 Nabo – trekanten er dejlig at have som nabo, den er pæn med de store træer 
 Husk at der også efterfølgende skal afsættes penge til vedligeholdelse 
 Bjarne: Rapport fra Vej og Park og de grønne randarealer: 
Om trekanten: det må ikke ændres fra den stand den er grundlæggende. 
 Anders: Vej og Park siger nu at det er ok at ændre formålet bare ikke bebygge den  OBS på træerne. Hvis de vælter, har vi så en forsikring der dækker? 
 Historien om de små områder: At skaffe ekstra plads, og luft mellem husene Tidligere har det været bruget meget forskelligt fx: Nogle garager man kunne leje ud. 
Naboerne brugte den til urtehave. Skur med værktøj og fælles arbejdsdag. En lille park hvor man skulle købe nøgle til lågen for 10 kr. Nogle år blev der dyrket juletræer som blev solgt. 
 
 
7 Eventuelt 
 
Fossgårdsvej 9 – der står stadig en betonklods midt på vejen. 
- Bestyrelsen vil kigge på det og kontakte entreprenørfirmaet. 
 
Charlotte roser bestyrelsen og siger at alle skal være glade for det store arbejde vi har gjort. bifald til bestyrelsen. 
 
Et ønske til bestyrelsen: Hold kadencen bliv ved med at være handlekraftige. Lav kstraordinær generalforsamling, vent ikke næste ordinære generalforsamling, det er for langt tid. 
 
Lav en hjemmeside på nettet. 
- Vi har en hjemmeside på vanløsebassen: http://www.vanloese.dk/ 
 
Er der interesse for er temamøde om indbrudssikring 
- Ja, sådan da. 
 
 
Bjarne takker for god ro og orden og generalforsamlingen slutter.