Generalforsamling 2003

Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Fossgården tirsdag den 4. 
november 2003 i Lindervold. 
 
 
Dagsordenen var som følger: 
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Otto West. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning for regnskabsåret 2002/03 
4. Kassererens fremlæggelse af budget for regnskabsåret 2003/04 
5. Bestyrelsen foreslår, at: 
5.1 Kontingentet på 1.100 kr. fortsætter uændret. Men fordelingen ændres til: 
Forening 155 kr. og Vej 945 kr, idet vejkonto og snekonto slås sammen. 
5.2 Forfaldsdatoen for kontingent ændres til 1/4. Hvis den 1/4 ikke er en bankdag er forfaldsdatoen første bankdag efter 1./4. 
5.3 De beløb som gennem årene er opsamlet på henholdsvis foreningskonto og snekonto overføres til vejkonto. 
5.4 Grundejere på Jyllingevej, Vanløse Byvej, Ålekistevej hvis grundstykke er en hjørnegrund ved Egholmvej, Kongsdalsvej, Herlufsholmvej, Lyngholmvej, Småkær, Bulbjergvej eller Thyborøn Alle har hidtil kun betalt halvt vej- og snebidrag. Bestyrelsen foreslår, at dette ændres i forbindelse med eventuelt ejerskifte, således at nye ejere af disse grundstykker kommer til at betale det fulde kontingent. 
 
5 a. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen: Formand Bjarne Olsen (genopstiller ikke) vakant 
 
 Kasserer Jakob Bering (ikke på valg) 
 
 Bestyrelsesmedlemmer: 
 Kirsten Andersen (ikke på valg) 
 Anders Kamper (ikke på valg) 
 Johnny Bech Poulsen (på valg, villig til genvalg) 
 
 Suppleant til bestyrelsen: vakant 
 
 Revisorer: Uffe Dam (på valg, villig til genvalg) 
 Mogens Hansen (på valg, villig til genvalg) 
 
 Revisorsuppleant: Charlotte Olsen (på valg, villig til genvalg) 
 
7. Eventuelt. 
 
 
Ad 1. Otto West valgt til dirigent uden modkandidat. 
Ad 2. Formandens beretning: 
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 5 regulære møder, samt vort traditionelle middagsmøde for afgående og tilkommende bestyrelsesmedlemmer. Udvalgsarbejdet har koncentreret sig om vores kerneområder, bladet, fastelavnsfesten på trekantområdet, samt vedligeholdelse af vores veje og fortorve. 
Vi har i år udgivet 2 blade, hvilket er et mindre end normalt, og dette skyldes dels stofmangel samt redaktørens fraflytning. 
 
Fastelavnsfesten blev afholdt d. 2. marts og havde over 100 deltagere til en hyggelig- spændende og gennemkold oplevelse. 
På vejområdet har vi i år gennemført asfaltering af området omkring rosenbedet ved Ålekistevej/Lyngholmvej/Fossgårdsvej. Desuden er der foretaget fortorvsasfaltering på Herlufholmsvej, Egholmvej og Kongsdalsvej. 
Derudover har vi foretaget almindelig vedligeholdelse overalt i foreningen., og vi har fået renset vores rendestensbrønde. 
Udover det almindelige bestyrelsesarbejde dækker det nævnte årets resultater, men jeg vil da ikke undlade at nævne, at i det nuværende bestyrelsesår er Metroen kommet til Vanløse og vores kronprins er blevet forlovet, så bestyrelsen har været om sig. 
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen, suppleanter og revisorer. 
 
 
Ad 3. KOMMENTARER TIL REGNSKABET FOR REGNSKABSÅRET 2002/03. 
 
Jeg har foretaget nogle mindre ændringer i regnskabsopstillingen for at gøre regnskabet mere overskueligt. 
På side 1 har vi driftsregnskabet for FORENINGEN og jeg har følgende kommentarer til de enkelte poster: 
Kontingentrestancer afskrevet: Et medlem har trods flere påkrav ikke betalt for 2 år og er derfor slettet som medlem. 
Gebyrer Giro Kr. 1934.50 kan reduceres lidt, hvis alle medlemmer betaler kontingentet rettidigt. Det gør ca. 80 % af medlemmerne. 
Gebyrer Bank Kr.577.50 bliver mindre i det nye regnskabsår fordi der ikke kommer gebyrer vedr. obligationer og fordi regninger betales via netbank i stedet for med checks eller giro. 
Inventar afskrivning 15187,50 var en eengangsudgift. 
Diverse forenings udgifter Kr. 5301.49 omfatter bl. A. 
 Køb af printer kr. 1199,00 eengangsudgift 
 Opdatering af edbprogram kr. 1500,00 ” 
 Nedskr. af obl. Kursværdi kr. 629,50 ” 
Altså eengangsudgifter på ca,. 20.000, alligevel er der blevet et over skud på godt 20,000 kr. 
 
Nederst på side 1 har vi en oversigt over foreningens inventar. Alt er nedskrevet til ”0” og fremover vil alle nyanskaffelser blive bogført som driftsudgifter i anskaffelsesåret. 
 
På side 2 har vi driftsregnskab for henholdsvis VEJKONTO og SNEKONTO. 
Opsætning af skilte på Egholmvej Kr. 16372,50 var en eengangsudgift. Den største post var Vejvedligeholdelse kr. 95304,30. Heraf vedrører ca. 50..000 Lyngholmvejs tilslutning ved Ålekistevej. Resten vedrører dele af fortovene på Herlufsholmvej, Egholmvej og Kongsdalsvej. Vejkonto viser et underskud på kkr. 21.471,80 og snekonto viser er verskud på kr. 
5.928,,00. 
Side 3 viser statusregnskabet. Heraf fremgår det at foreningens formue er forøget med kr. 4781.00, således at vi nu har en formue på kr. 546.o31.42. Dette beløb er dog langt fra tilstrækkeligt den dag foreningens veje skal have en grundig omgang istandsættelse. 
Nederst på side 3 er der en oversigt over egenkapitalens sammensætning. 
 
Ad 4. Budgettet for 2003/04, se andetsteds. 
 
Ad 5. Bestyrelsens forslag. 
5.1 Vedtaget. 
5.2 Vedtaget. 
5.3 Forslaget skal formuleres og fremsættes på næste års generalforsamling. 
5.4 Vedtaget efter lidt småsnakken. 
 
Ad 5.a Ingen indkomne forslag. 
 
Ad 6. Genvalg af formand, da Bjarne Olsen træder af. Ingen ytrede ønske om at stille op til posten, hverken fra bestyrelsen eller forsamlingen, hvorfor et ekstra bestyrelsesmedlem skulle vælges, så antallet af medlemmer i bestyrelsen er bevaret. Den nye bestyrelse konstituerer sig på mødet den 2. december 2003, hvor en løsning skal findes. Den kunne blive at lade hvervet gå på skift gå på skift, evt. med en person tilknyttet som ”fungerende formand”. Lene Andersen, Småkær 2, lod sig vælge til bestyrelsen, og Johnny Bech Poulsen blev genvalgt. 
 
Suppleant til bestyrelsen: Annette Bangsgaard, Herlufsholmvej 43. 
 
Revisorerne Uffe Dam og Mogens Hansen modtog genvalg. 
Revisorsuppleant Charlotte Olsen modtog genvalg. 
 
Ad 7. Eventuelt. Der blev taget forskellige emner op. De store containere på Thyborøn 
Alle, som Banestyrlsen har placeret i forbindelse med arbejdet ved Jyllingevej S-Station. 
Containerne sætter mærker, og genopretningen af de skader skal betales af Banestyrelsen. 
Otto West foreslog at tage billeder på stedet som dokumentation. Det kigger den nye bestyrelse på. 
Hvad skal vi med Trekanten? Et tilbagevendende spørgsmål, som ingen rigtig har en løsning på, og området er til tider ydermere hjemsøgt af unge rødder. Bestyrelsen fortsætter med at kigge på løsninger og evt. forskønnelse. 
En grundejer spurgte til muligheden for at få plantet alletræer på Thyborøn Alle. Det havde der været snakket om før, men det blev afvist, da vejen og fortovet ikke kan bære dem. 
Rotter i kloaksystemet var også til debat, en enkelt havde sågar hørt en pusle i faldstammen.