Forsalg 2006

BILAG TIL DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2006 - GF FOSSGÅRDEN 7. NOVEMBER 2006
INDKOMNE FORSLAG 
 
Indkomne forlag til 
Generalforsamling 2006 - GF Fossgården 7. november 2006 
 
 
Bestyrelsen har dette år modtaget 4 forslag til behandling: 
 
 
Forslag 5A – Hvilke ugedage skal der holdes generalforsamling 
Lone og Preben Borelli, Aggervej 2 
 
Forslag 5B – Sikring af lovligheden i vores vedtægter. 
Age Krogh, Herlufsholmvej 43 
 
Forslag 5C – Ændring af ordlyd i vedtægterne 
Niels Rastrup Andersen, Tyborøn Alle 68 
 
Forslag 5D – Om at få styr på dokumenterne. 
Flemming Madsen, Ferringvej 12 
 
 
 
 
 
Forslag 5A – Hvilke ugedage skal der holdes generalforsamling 
 
Undertegnede stiller hermed følgende forslag til behandling på den ordinære generalforsamling i 
Grundejerforeningen Fossgården Tirsdag d. 7. november 2006: 
 
"Generalforsamlingen afholdes skiftesvis en mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag aften" 
 
Begrundelse: 
"Det er meget irriterende år efter år ikke at kunne deltage i generalforsamlingen, idet den til stadig afholdes en tirsdag aften, hvor vi tilfældigvis altid er forhindret i at komme grundet arrangement andetsteds. 
Skifter man mellem 4 forskellige ugedage, gives alle grundejere en mere lige mulighed for at kunne deltage". 
 
Med venlig hilsen 
 
Lone og Preben Borelli 
Aggervej 2 

 
Forslag 5B – Sikring af lovligheden i vores vedtægter. 
Age Krogh, Herlufsholmvej 43 
 
Forslaget er vedlagt separat 
 
Baggrund: 
AKC er advokat og arbejder hos kammeradvokaten. Set med en jurist´s øjne er der efter hans mening flere ting i ændringsforslaget der bør udformes anderledes. Han tilbød derfor, uden beregning, at lade sit kontor skrive vedtægterne om, så de bliver juridisk korrekte. Det kan godt nås så de kan udsendes sammen med dagsordenen. Han er desuden villig til at møde op på generalforsamlingen og forelægge dem. 
 
 
 
  
 
Forslag 5C – Ændring af ordlyd i vedtægterne 
 
Tak for Jeres iøvrigt gode renovering af vedtægterne. 
Der er imidlertid et par små detaljer jeg synes bør ændres: 
 
1) §4 omtaler et rykkergebyr på 50 kr. Det er ikke hensigtsmæssigt at have et sådant beløb stående i vedtægterne. Det betyder nemlig at vedtægterne skal ændres hver gang der skal ændres gebyrer (eller tilføjes samme!). Hvorfor ikke bare skrive at der vil blive pålagt et rykkergebyr. 
2) §9 omtaler på samme måde kassebeholdningen. Her er samme logik hvorfor skrive beløbet! 
 
Mit forslag er at disse to beløb udelades og det i stedet indgår i kasserens budgetredegørelse at rykkergebyr for år xxxx skal være kr. Yyyy og kassebeholdningen må højst være zzzz. Ved at indføre i §8 punkt 5 
 
5) Forslag til og vedtagelse af kontingent, gebyrer og maksimal kassebeholdning for det nye kalenderår. 
 
Ved denne tilføjelse undgås problemer med tal i vedtægterne og samtidig giver det mulighed for en smidigere ændring af gebyrpolitikken hvis det skulle vise sig nødvendigt. 
 
Venlig hilsen 
 
Niels Rastrup Andersen 


Forslag 5D – Om at få styr på dokumenterne. 
 
Forslag til Generalforsamlingen 2006. 
 
Flemming Madsen stiller følgende forslag 
a) Bestyrelsen skal inden næsten udsendelse af materiale, herunder referater, tilbyde de medlemmer der ønsker det at modtage materialet via e-mail. 
b) Bestyrelsen skal etablere en ”gruppemailløsning” for foreningens medlemmer. 
c) Bestyrelsen skal iværksætte en genetablering af Fossgaardens forhandlingsprotokoller og referater af generalforsamlinger og sikre disse mod destruktion. 
d) Bestyrelsen skal ved nye forslag om trekanten og trafiksanering samtidigt fremlægge resume af relevant baggrundsmateriale som vedrører tidligere forslag og beslutninger fra 1976 og fremad. 
e) Forslag til vedtægtsændring. ”Det påhviler den afgående bestyrelse, at sikre en sikker arkivering af referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og korrespondancer med medlemmer og tredjepart og tilbyde disse til medlemmerne i elektronisk form. 
 
Motivering af forslagene: 
Dette forlag vil sikre, at der ikke igen opstår en situation hvor foreningens protokoller forsvinder fordi vi bliver flere der kan arkivere det elektronisk. Samtidigt opnås en smidig arbejdsgang. 
Medlemmer der ikke har mail, hvis der er nogen, kan få materialet uddelt eller med post indtil en given deadline 
En gruppe mail kan etableres uden udgift for medlemmerne. En gruppe mail et system hvor man kan vælge at modtage post eller ej og sende post til alle medlemmer. Det vil gøre kontakt direkte mellem medlemmer mulig og forbedre mulighederne for diskussion af bestyrelsens forslag og måske også indsamle det arkiv materiale som mangler. 
Arkiverne bør søges genetableret inden de sidste rester forsvinder Trekant og trafik forslag er så omplekse, at det har vist sig svært at opnå løsninger på generalforsamlingen. På generalforsamlinger bliver en del af tiden anvendt på drøftelse af emner hvorom der hersker usikkerhed og denne usikkerhed kunne være afklaret på forhånd. 
Det bør forebygges at foreningens arkiver forsvinder 
 
Det er ikke min mening at bestyrelsen skal lave hele arbejdet, men iværksætte det og uddelegere. 
Jeg hjælper gerne med indsamling og digitalisering af materiale, men jeg behøver bestyrelsens opbakning og mulighed for brug af mail. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Madsen 
Ferringvej 12 
2720 Vanløse