Bestyrelsesmøde 30. mai 2016

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. maj 2016

Økonomi

Rensning af vejbrønde var budgetteret med 8.000 men endte med at koste 41.000 kr. Opsummering: Der skal sættes penge af til løbende vejvedligehold og beskæring af trekanten.

Veje

 

Den fulde plan for vejvedligehold er sat i bero pga. klimavejene. Klimaprojektet er imidlertid afhængig af å-projektet, som er udskudt, så vejene må efterses nu. Det besluttes at lappe huller nu og undersøge forskellige løsningmodeller til næste GF. Martin indhenter tilbud med tidsplan og betalingsmodeller. Martin, Lene og Tine efterser vejene og mærker op, hvor der skal fyldes huller. Tine skriver brev til de grundejere, som ikke holder hækken ud til offentlige arealer, og folder fra kk.dk om regler for vedligehold lægges på hjemmesiden. Det vil være muligt at få vores gartner til at gøre arbejdet mod betaling.

Klimasikring

 

For at kunne låne penge, skal vi have tinglysning af medlemspligt. Lene har bedt advokaten om pris på tinglysning og afventer svar.

Forsikring i bestyrelsen

 

Vi har ikke tegnet en egentlig bestyrelsesforsikring, men en forsikring gennem fællesforeningen, Grundejeren.dk, hvor Lene ikke har adgang.

Lene skriver til Erik Honore. Hvis ikke fællesforeningen dækker, undersøger Eva andre muligheder.

Henvendelser fra grundejere

 

Henvendelse fra Egholmvej om det er muligt at gøre vejen ensrettet eller få lavet chikane. Beslutning: Grundejer må selv lave underskriftindsamling fra vejens beboere. Så søger bestyrelsen via Center for Trafik. Lene svarer grundejeren.

Regler for droner

 

Eva har link til regler for droner, som ikke må flyve i villakvarterer. Sender til Paul, som ligger op på hjemmesiden.

Trekant

 

Det besluttes at fælde en del af de højeste træer, som ligger direkte op til grundejerne på Fossgårdsvej. I stedet skal plantes frugttræer, som skal beskæres løbende. Tine tager kontakt til træfælder. De grundejere som har grund mod fællesarealet skal beslutte, om de ønsker yderligere rydning mod hækken, jvnf. henvendelse fra nr. 11, som er generet af brombærkrat. Tine skriver brev. Gartneren skal holde stien ryddet frem til, hvor grundene mod Fossgårdsvej 11 og 13 starter. Tine tager kontakt til gartneren.

 

Næste møde: Tirsdag d. 9 august kl. 19.30