bestyrelsesmøde 30. marts

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. marts 2017

Klimaveje

Der indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling d. 15 maj, hvor det skal besluttes, om vi vil indgå aftale med HOFOR om at anlægge klimaveje. Både HOFOR og rådgivende ingeniør NIRAS vil være til stede og svare på spørgsmål.

Projektet drejer sig udelukkende om klimaveje, det betyder, at der anlægges faskiner på hver side af de nuværende vejbump, og at der anlægges flere vejbump med faskiner. Skybrudsveje (Lyngholmvej) er taget ud af projektet og kører som et selvstændigt projekt, som først går i gang 2020-25. Det anlægges i forbindelse med Harrestrup Å-projektet. Læs mere på Kbh.dk

Fortove

På generalforsamlingen i november blev det besluttet at igangsætte en 10-års plan for en gennemgribende renovering af foreningens fortove efter tre indkomne forslag. Det betyder en kontingentstigning på 3.000 kr. pr. matrikel til i alt 4.800 kr.

Veje

Bestyrelsen har været i kontakt med HOFOR ifm. fremtidig procedure vedr. vejsammenfald/undermineringer. HOFOR har ansvar for hovedkloakkerne, mens grundejerforening/grundejer har ansvar for vejbrønde (regnvandsriste) og tilhørende stikledninger og stikledninger til spildevand (kloak). Læs mere på Kbh.dk

Tinglysning af medlemskab

På generalforsamlingen i november blev det med overvejende flertal besluttet at tage kontakt til en advokat i forbindelse med tinglysning af medlemskab. Et tinglyst medlemskab vil give foreningen mulighed for at optage lån til fortovene, så alt kan laves på en gang og betales over en længere årrække. Bestyrelsen har taget kontakt til advokat Morten Mark Østergaard, som kan bistå ved det rent praktiske. Bestyrelsen vil stille forslag om tinglysning af medlemskab på den ekstraordinære generalforsamling den 15. maj 2017.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes mandag den 15. maj 2017