Bestyrelsesmøde 9. oktober 2017

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen til november skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og bestyrelsen har i et nyhedsbrev og i Facebookgruppen opfordret alle interesserede grundejere til at lade sig opstille til valg. Udover at Anders Kamper vil opstille som suppleant, ønskes yderligere en suppleant, som vælges for 1 år af gangen, samt et fuldgyldigt medlem, som vælges for to år af gangen. Der er endnu ingen henvendelser fra grundejere.

Grønne områder

Flere grundejere har klaget over manglende vedligehold af fællesarealet, hvor især stien i lang tid har været voldsomt tilgroet. Det blev drøftet, hvorvidt de grundejere, der har matrikel ud til stien, skal have mulighed for at få gartneren til at holde deres del af hæk og ukrudt mod en mindre betaling, da det i sommerperioden kræver en del pasning, fordi stien ud mod Fossgårdsvej er meget smal og derfor hurtigt bliver ufremkommelig. Endvidere blev det besluttet at undersøge, om det er muligt at sætte belysning op på stien. De berørte grundejere skal høres først. Det er et problem, at brandvejen ind til Trekanten ofte er spærret af parkerede biler – specielt når brandvæsen skal ind og slukke ild i knallerter, eller når gartneren skal have en bil derind. 

Fortove

På generalforsamlingen i november opfordrede bestyrelsen til, at grundejerne sendte forslag til fortovenes udseende, så man kunne indhente priser på forskellige modeller hos tre forskellige entreprenører. Der er foreløbig indkommet forskellige forslag om asfalt yderst, en række fliser og grus, græs- eller asfaltbelægning inderst, samt et forslag med to rækker fliser med chaussesten i midten og endelig forslag om asfaltering på hele fortovsstykket. Uanset hvilken løsning vi ender med at vælge, inkluderer det opretning af kantstene og overkørsler. På generalforsamlingen til november skal det endelige forslag vælges blandt de indsendte forsalg. Alle forslag skal opstilles inklusiv økonomi, og der stemmes om den dyreste model først og så fremdeles.

Tinglysning af medlemskab

På den ekstraordinære generalforsamling i foråret var der et overvejende flertal for at lade medlemskabet tinglyse. Foreninger med tinglyst medlemskab kan optage lån. For vores grundejerforening vil det betyde, at vi fx kan vælge at få renoveret alle fortove på én gang og betale over længere tid, hvilket ville betyde et lavere årligt kontingent. Det forslag vil skulle vedtages af en generalforsamling. Bestyrelsen - med Birger som ansvarshavende - arbejder for at have en løsning klar til den ordinære generalforsamling i november. 

Æbledag

Der afholdes æbledag lørdag den 14. oktober kl. 10.00-13.00, hvor æblepressen bliver opstillet på stien ved Trekanten.  

Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling d. 7. november 2017 i Kulturhuset. Indkomne forslag skal være os i hænde senest 3 uger før.

 Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 7. november 2017