Bestyrelsesmøde 10. september

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september 2017

Ny bestyrelse

Bestyrelsesformand Lene Flint Andersen flytter pr. 15. september med mand og barn til Nørrebro, og bestyrelsesmedlem Birger Wilhelmsen fungerer som konstitueret formand fra 15. september og frem til generalforsamlingen. Birger er formelt indtrådt i bestyrelsen (efter at have været suppleant), da Martin Granau stoppede. Grundet de store igangværende projekter (klimaveje, fortove og tinglysning af medlemskab) har bestyrelsen valgt at supplere sig med tidligere formand og mangeårigt medlem Anders Kamper frem til generalforsamlingen for at sikre en kontinuitet i arbejdet. Anders vil især bidrage omkring projektet med fortove. 

På generalforsamlingen til november skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og bestyrelsen har i et nyhedsbrev og i Facebookgruppen opfordret alle interesserede grundejere til at lade sig opstille til valg. Udover at Anders Kamper vil opstille som suppleant, ønskes yderligere en suppleant, som vælges for 1 år af gangen, samt et fuldgyldigt medlem, som vælges for to år af gangen. Der er endnu ingen henvendelser fra grundejere.

Grønne områder

Flere grundejere har klaget over manglende vedligehold af fællesarealet, hvor især stien i lang tid har været voldsomt tilgroet. Tine Lautrup Christensen har påpeget utilfredshed overfor gartneren. Der har desuden været beskæring af det store egetræ, som det blev vedtaget på GF i 2016.

Fortove

På generalforsamlingen i november opfordrede bestyrelsen til, at grundejerne sendte forslag til fortovenes udseende, så man kunne indhente priser på forskellige modeller hos tre forskellige entreprenører. Der er foreløbig indkommet forskellige forslag om asfalt yderst, en række fliser og grus, græs- eller asfaltbelægning inderst, samt et forslag med to rækker fliser med chaussesten i midten og endelig forslag om asfaltering på hele fortovsstykket. Uanset hvilken løsning vi ender med at vælge, inkluderer det opretning af kantstene og overkørsler. På generalforsamlingen til november skal det endelige forslag vælges blandt de indsendte forsalg. Det besluttes, at få entreprenør Michael Juul Larsen til at give et bud på, hvad det vil koste at reparere alle huller i veje og fortove, incl. revneforsejling, så bestyrelsen har et alternativt forslag klar, hvis ikke grundejere kan nå til enighed om, hvilken fortovsmodel der skal vælges. Eva indhenter tilbud fra Colas Danmark, og Birger indhenter fra NCC.

Klimaveje

Foreningen har indgået aftale med HOFOR om finansiering af klimaveje på mange af foreningens veje. Projektet for vores forening blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i foråret 2017. Aftalen blev underskrevet af Lene Flindt Andersen og Birger Wilhelmsen i august.

Tinglysning af medlemskab

På den ekstraordinære generalforsamling i foråret var der et overvejende flertal for at lade medlemskabet tinglyse. Foreninger med tinglyst medlemskab kan optage lån. For vores grundejerforening vil det betyde, at vi fx kan vælge at få renoveret alle fortove på én gang og betale over længere tid, hvilket ville betyde et lavere årligt kontingent. Det forslag vil skulle vedtages af en generalforsamling. Bestyrelsen - med Birger som ansvarshavende - arbejder for at have en løsning klar til den ordinære generalforsamling i november. 

Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling d. 7. november 2017 i Kulturhuset. Indkomne forslag skal være os i hænde senest 3 uger før.

 Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 7. november 2017