Bestyrelsesmøde 21. juli 2017

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juli 2017

Ny bestyrelse

Bestyrelsesformand Lene Flint Andersen flytter pr. 1. oktober med mand og barn til Nørrebro, og Martin Granau har efter mange års arbejde i bestyrelsen valgt at trække sig. Bestyrelsen beslutter, at bestyrelsesmedlem Birger Wilhelmsen fungerer som konstitueret formand fra 1. oktober og frem til generalforsamlingen. Birger er formelt indtrådt i bestyrelsen (efter at have været suppleant), da Martin Granau stoppede. Grundet de store igangværende projekter (klimaveje, fortove og tinglysning af medlemskab) vælger bestyrelsen at supplere sig med tidligere formand og mangeårigt medlem Anders Kamper frem til generalforsamlingen for at sikre en kontinuitet i arbejdet. Anders vil især bidrage omkring projektet med fortove. 

På generalforsamlingen til november skal der vælges nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og bestyrelsen vil i et nyhedsbrev og i Facebookgruppen opfordre alle interesserede grundejere til at lade sig opstille til valg. Udover at Anders Kamper vil opstille som suppleant, ønskes yderligere en suppleant, som vælges for 1 år af gangen, samt et fuldgyldigt medlem, som vælges for to år af gangen.

Grønne områder

Flere grundejere har klaget over manglende vedligehold af fællesarealet, hvor især stien i lang tid har været voldsomt tilgroet. Tine Lautrup Christensen undersøger formuleringer i vores kontrakt med gartneren og påpeger utilfredsheden.

Fortove

På generalforsamlingen i november opfordrede bestyrelsen til, at grundejerne sendte forslag til fortovenes udseende, så man kunne indhente priser på forskellige modeller hos tre forskellige entreprenører. Der er foreløbig indkommet forslag om asfalt yderst, en række fliser og grus, græs- eller asfaltbelægning inderst, samt et forslag med to rækker fliser med chaussesten i midten. Yderligere forslag bedes sendt til bestyrelsen hurtigst muligt, så vi kan nå at få indhentet tilbud på de forskellige forslag. Uanset hvilken løsning vi ender med at vælge, inkluderer det opretning af kantstene og overkørsler. På generalforsamlingen til november skal det endelige forslag vælges.

Veje

Bestyrelsen har haft den årlige vejgennemgang sammen med en repræsentant fra Københavns Kommune. Repræsentanten vurderede, at foreningens veje generelt er i god stand, men vi blev pålagt at reparere en række småhuller på vejene samt at give medlemmerne besked på at overholde reglerne for beplantning og beskæring af hæk og øvrige planter, der overskrider skel. Reglerne kan læse her. Vi blev desuden rådet til at revneforsegle revner i vejene, så kan de holde meget længere. Der er indhentet tilbud. Ligeledes blev vi rådet til at igangsætte fortovsrenoveringen hurtigst muligt og starte med Fossgårdsvej og Bulbjergvej.

Klimaveje

HOFOR har tilbudt private grundejerforeninger at finansiere klimaveje på mange af foreningens veje. Formålet er at forsinke regnvandet, så det ikke løber i kloakken på én gang og oversvømmer kloakken. Arbejdet er en del af Københavns Kommunes skybrudsplan, hvor vores veje er en væsentlig del grundet placeringen i forhold til Damhussøen og -engen. Løsningen hos os er at nedgrave faskiner i forbindelse med vores vejbump. Faskinerne opbevarer midlertidigt vandet og lader det løbe langsomt ud i kloakken. Projektet for vores forening blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i foråret 2017. Det endelige projekt underskrives senest den 20. august.

Tinglysning af medlemskab

På den ekstraordinære generalforsamling i foråret var der et overvejende flertal for at lade medlemskabet tinglyse. Grundejerforeninger med tinglyst medlemskab kan optage lån. For vores grundejerforening vil det betyde, at vi fx kan vælge at få renoveret alle fortove på én gang og betale over længere tid, hvilket ville betyde et lavere årligt kontingent. Det forslag vil skulle vedtages af en generalforsamling. Bestyrelsen arbejder for at have en løsning klar til den ordinære generalforsamling i november. 

Indmeldelser

I forbindelse med nye medlemmer skal bestyrelsen vurdere fortovets tilstand, før medlemmet kan optages i foreningen. I henhold til foreningens vedtægter kan bestyrelsen kræve, at fortove er behørigt vedligeholdt. Ligeledes skal restance betales.

Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling d. 7. november 2017 i Kulturhuset. Indkomne forslag skal være os i hænde senest 3 uger før.

 

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 7. november 2017